کمیته علمی

 

کمیته علمی و داوری کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی رستوک آلمان متشکل از اساتید برجسته دانشگاهی از کشورهای امریکا و آلمان می‌باشند.